Numoori Wiki
Advertisement
Numoori Wiki

Numoori har en lång historia innehållande såväl mycket fred och kärlek som förödelse och krig. Många vargar, individer som flockar, har satt sin prägel på landet sedan tidernas begynnelse, och landet har härjats av naturkatastrofer, blodiga strider, gudarnas vrede och mycket mer. Vargarna i landet började räkna åldrarna för ungefär 8000 år sedan, och delar in historian i tre tydliga åldrar; den Tidiga åldern, den Mörka åldern och Kraftåldern.

Innan Tidräkningen

Hur världen skapades är för Numooris invånare ett lika stort mysterium som för oss. Landets avlägsna historia är dold i skuggor, och svaret för hur världen kom till varierar beroende på vem du frågar.

Den vanligaste skapelseberättelsen är baserad i landets religion. Det sägs att det finns en oändlig Källa, två Urenergier som fyller det här universumet, och många fler. De båda Urenergierna beskrivs oftast som Ordning och Kaos, Tid och Rum, Ljus och Mörker. En del, bara en liten del, av dessa oändliga energier tog former som var så pass begripliga att de dödliga kunde dyrka och förstå en liten del av den gåta som universumets Urenergier var. Dessa gudomar är vad som i folkmun kallas för Meimei och Tenrai, och det är de högsta gudomarna i Numooris religion.

Meimei och Tenrai skapade fem mindre gudar, de jordliga gudarna, som i sin existens utgör världen. Moriko, Jordens, myllans och naturens gudinna; Aurinko, Solens, värmen och eldens gud; Windfari, Vindens, stormens och himlavalvets gudinna; Kaito, Havets, kylans och isens gud; och Chaibos, Dödsguden som vakar över andarna efter livet.

Tidräkningens börjar

Det sägs att den som gav landet Numoori sitt namn var en gråvarg vid namn Nimori. Det är från denna varg som Numooris tidräkning sägs ha börjat. Ingen vet exakt när detta hände, eller hur länge världen hade funnits innan Nimoris ankomst. Det som berättas är att denna gråvarg sägs ha uppvisat magiska krafter i sin hemflock, och ett högre intellekt än vanliga vargar. Detta kom att leda till att han förvisades från sin flock, och han vandrade tills han fann det land som idag kallas för Numoori, ett land på en halvö som låg avsides och otillgängligt.

Efter Nimoris ankomst vandrade fler vargar in i landet, och det dröjde inte förrän gråvargarna spred sig över Numoori. Med tiden kom Numoori att bli känt som världens centrum. Det är från Numoori som all kulturell, intellektuell och framför allt magisk utveckling kom, och fler och fler vargar bosatte sig i flockar i landet. Enligt historierna gavs gråvargarna olika förmågor och gåvor från de fem jordliga gudarna, som utvecklade deras intellekt och känslor för moral och etik likt inga andra djur som tidigare vandrat i världen. Det verkade dock endast som att vargarna tilläts utvecklas i det fria landet som var Numoori, och i världen utanför halvön var vargarna utan talets och magins förmåga. Idag är vargen dock den världsregerande rasen, även utanför Numoori, men dagens moderna varg med sina magiska förmågor och sitt arv kommer alla ursprungligen från Numoori.

Tidsåldrarna

Den Tidiga åldern
År 0 – 5000
Under den Tidiga åldern vandrade gråvargarna in i Numoori, och fler och fler flockar etablerade sig i landet. Under den här tiden kom religionen att utvecklas och blev en viktig del i vargarnas liv. För många religiösa vargar kom den här tiden även att kallas för Blomstringstiden. Vargarna stod i nära kontakt till naturen och gudarna, och många psalmer, hymner, böner och traditioner föddes. De flesta av dessa gamla sånger och traditioner har gått förlorade genom åren, men en del finns fortfarande kvar. Numooris kultur blomstrade, och många stora byggnader och tempel höjdes i gudarnas ära.

Under den Tidiga åldern utvecklades vargarna, och landet delades i Gråvargar, Vitvargar och Svartvargar. Vid sidan om dessa tre raser fanns även Stäppvargarna, men då dessa främst höll sig till sig själva så är det inte många som tänker på Stäppvargen som en Ursprungsras tillsammans med Gråvargen, Vitvargen och Svartvargen. Efter 2000 år kom Numooris första inhemska ras, Kargen, att få fäste i landet, och mot ålderns slut hade många fler raser börjat utvecklas och bosätta sig i landet.


Den Mörka åldern
År 5000 – 7000
Efter många år av blomstrande tro och kultur kom Numoori att falla in i det som idag kallas för den Mörka åldern. Allt fler vargar kom att ifrågasätta och motsätta sig den kultur och det levnadssätt som landets invånare hittills levt. Äregiriga och onda vargar kom att bilda starka flockar som styrde i landet. De många tusenåriga civilisationerna som bildats raserades, och många flockar och traditioner dog ut. Många tempel föll och försvann, och religionen förlorade sitt fäste i landet. Ur religiösa vargars synpunkt ses den här åldern som den tid då vargarna förlorade kontakten med naturen, gudarna, och blev syndare.

Numoori härjades av strider, och många stora flockar med mål att utrota de äldre flockarna kom att orsaka många stora krig. Landets äldsta flock, Svavlinaré, som grundats av Nimori själv, hamnade i en hundraårig strid mot en stark svartvargsflock, och Svavlinaré sägs ha dött ut under den här krigshärjade tiden. Många gamla raser som funnits i landet försvann eller dog ut helt.

Under den Mörka åldern hade även vampyrerna i Numoori sin storhetstid. I samband med detta skapades ett starkt motstånd i form av vampyrjägare, och den Mörka åldern kantas av historier om blodbad såväl mellan jägare och vampyrer som mellan landets alla flockar.


Kraftåldern
År 7000-8000
Efter den Mörka åldern kom landets flockar att stabiliseras mer, och en ny balans av gott och ont växte fram i landet. Många flockar kämpade för att få större övertag mot sina motståndare, vilket ledde till en jakt på fler, starkare och nya krafter. Under den här åldern fick vargars magiska krafter ett stort uppsving, då de tidigare renrasiga vargarna kom att korsas mer. Många nya raser uppstod, och med dem många nya förmågor. Krafter som tidigare varit något en enskild ras ägt delades nu av många raser, och många nya, specialiserade krafter formades. Tiderna kom att bli mindre oroliga allt eftersom flockar började gå samman och enas istället för att enbart strida, även om strider och krig fortfarande var vanligt förekommande. Under kraftålderns andra hälft drabbades landet av många svåra naturkatastrofer, vilket förändrade Numooris landskap radikalt. Stora skogar kom att försvinna och bli slätter, öknar eller hav, medan andra landmassor kom att kläs i skog eller berg. Landet skulle aldrig mer bli sig likt.


Nutid
År 8000 och framåt
Numooris senaste historia präglas stort av de tidigare åldrarna. Efter den Mörka åldern och Kraftålderns oroligheter har landet blivit mycket lugnare, även om stridigheter och krig fortfarande förekommer. Många av landets stora flockar har funnits i generationer, och många nya, yngre flockar har börjat ta mer plats i landet igen. Under de senaste åren har många märkliga händelser satt sin prägel på landet, och religionen håller på att få mer fäste i vargars hjärtan igen efter många tecken från gudarna. Ingen kan längre förneka deras existens.

För mer information om de senaste årens rollspelsevent, som påverkar dagens karaktärer i Numoori, se kategorin för Event.

Advertisement