Måntemplet
Platsinfo
Namn Måntemplet
Område Ötamon
Styrt av Månvargarna
Grundat av Mivria
Invånare Främst månvargar, men även silannis från Lomodia och andra besökare.
Känt för En av västra Numooris stora knutpunkter. Idag känt för att det attackerades och blivit bränt till grunden.

Måntemplet var ett tempel grundat av månvargarna där de kunde samlas och utöva sin kultur och religion i fred. Templet var byggt av snirklande rötter, som vävts samman i komplexa, men naturliga former för att bilda gångar och rum. Många månvargar och besökare bodde sedan i närområdet, i egna lyor och enkla boningar som inte störde den omgivande skogen. Templet blev dock attackerat av en illasinnad grupp vargar (2019), som fällde de stora träden som utgjorde delar av templet, och brände resten till grunden. Idag finns bara rester kvar av vad som en gång sprudlade av liv och rörelse.

Utseende

Trots att Måntemplet var en stor samlingspunkt för såväl troende som passerande vandrare så var själva tempelbyggnaden i sig inte särskilt stor. Templet var till stor del uppbyggt av rötter från de stora, omgivande träden, som bildade böljande tak och gångar. Där fanns en samlingsplats i anslutning till ett vattendrag, med ett litet altare där det skedde små andakter och där man kunde be i ro. Det närmaste området runt templet övervakades av tempelväktare, som såg till att platsen förblev lugn och trygg.

Måntemplet i sig var inte särskilt stort, men platsen runt själva templet var desto större. I skogen runt templet låg det gott om boplatser; från mer permanenta boningar bland rötter och träd, till tillfälliga viloplatser för besökare. Själva boplatsområdet var stort och luftigt utspritt bland Ötamons träd och kullar. Här var stämningen livlig, med många vargar i rörelse; från pratglada besökare till bofasta familjer med lekfulla valpar. Det var också vanligt att träffa silannis från Lomodia här, som var nyfikna på långväga besökare. Insprängt mellan boningar och träd återfanns även en del mindre altare och böneplatser. Platsen kändes varm, familjär, och framför allt välkomnande.

Kultur

Måntemplets titlar

 • Ärkepräst/Ärkeprästinna
  Den högsta titeln inom Måntemplet. Det finns endast en Ärkepräst eller Ärkeprästinna åt gången, och det är den varg som leder templet. När en Ärkepräst eller Ärkeprästinna dör, försvinner eller på annat vis avgår eller inte kan fortsätta sin roll så utses en ny från de erfarna Månprästerna eller Månprästinnorna.
 • Månpräst/Månprästinna
  En lärd varg av rangen Äldstevördig eller Högvördig har möjligheten att slutligen bli en Präst. En prästs roll är att leda och lära de vördiga och lyssnarna i templet, och andra som söker vägledning och råd i livet. Det är oftast en präst som predikar och leder möten, och de utbildar även tempelvördiga månvargar till nya präster.
 • Tempelvördig: Äldstevördig, Högvördig och Vördig
  Tempelvördiga är samlingsnamnet på de som är bor i templet för att lära sig. Det kan liknas vid medlemmar av en ordern eller av ett samfund, eller med nunnor och munkar.

  En Vördig menar på någon som strävar efter att mer som livsmål, att tjäna templet och Duraneir. Man har en vilja att komma så nära månguden så nära som möjligt, och lära sig allt som är möjligt. En vördig kan vara av vilken ras som helst, så länge man är templet troget. Vem som helst kan bli en vördig så länge man talat med en präst om att man vill tjäna templet. Templet blir då ens hem och familj, och man kallar vanligen andra vördiga för månbröder och månsystrar. Det är inte heller ovanligt att vördiga missionerar för templet, med en prästs tillåtelse.

  En Äldstevördig och Högvördig är egentligen av samma rang, men med olika innebörder och av olika skäl. En äldstevördig refererar mer till en äldre och erfaren varg, och är en väldigt ärofylld titel som man kan få med tiden. En äldstevördig är också den högsta rangen alla som inte är en månvarg inom templet, och de tillåts hålla i möten och predika om det inte finns en präst i närheten. En högvördig är också en varg som kan utses till att bli en präst om denne är en månvarg, och är vanligare en yngre men väldigt lärd varg. En Högvördig kan komma att byta titel till Äldstevördig med åldern.
 • Tempelväktare
  En tempelväktare är en titel för de som vill tjäna templet på ett mer direkt och handlingskraftigt sätt. Alla oavsett ras kan bli en tempelväktare och man hjälper då till att vakta templet och se till så att de som befinner sig där sköter sig och respekterar tempelmiljön. Om måntemplet är i osämja med någon grupp som inte får befinna sig där, är det i första hand tempelväktarna som håller dem på avstånd. Tempelväktare behöver inte alls vara väldigt religiösa, men om de vill så kan de också indirekt rollen av en vördig.
 • Lyssnare
  Alla vargar som kommer hit för att tillfälligt lära sig om Duraneirs läror för en kortare eller längre tid kallas för lyssnare. De har inte tillåtelse att föra talan eller öppet predika, men man är alltid tillåten att delta i alla möten och man får fritt röra sig i templet. Man får söka vishet och svar på frågor om religion från präster och äldste- och högvördiga. En lyssnare kan bli en vördig eller tempelväktare om man talar med en präst och om att man är villig tjäna templet mer långsiktigt. Skillnaden är att en lyssnare har inga plikter eller skyldigheter, och är fri att gå och komma som man vill, medan en vördig har tagit på sig mer av ett ansvar.
 • Besökare
  Alla som tillfälligt besöker templet, utan religiösa skäl kallas för besökare.

Historia

Måntemplet grundades av månvargen Mivria, som tidigare varit medlem i och ledare för flocken Qu. Templet kom att bli en av Numooris mer välkända mötesplatser för vargar av alla slag. Det låg inom flocken Lomodias revir, och månvargarna hade ett nära samarbete med flockens silannis. Måntemplet var en plats dit vargar kunde ta sig i jakt på svar, för att finna närhet till sig själva och gudarna. Platsen erbjöd sovplatser, tillgång till mat och vatten, och även tillgång till vård av läkekunniga för de som behövde. Alla var välkomna i templet, så länge som de kom i fred.

Templet attackerades av en grupp utomstående vargar (hösten 2019). Gruppen påstod sig vara flocken Ljusets Krigare, och sade sig vara där för att straffa templet för att de dyrkade en falsk gud. Många månvargar mördades i attacken. Anfallarna fällde även de stora träden som utgjorde delar av templet, och brände resten till grunden.

Många månvargar flydde under attacken till andra delar av Numoori, främst nämnvärt det närliggande samhället Civitas där de fick hjälp och husrum. Tack vare sin bevarade kontakt till flocken Qu, där flera flockmedlemmar även närvarat och skyddat månvargarna under attacken mot templet, så fick många av månvargarna tidigt reda på att den grupp som anfallit dem inte var de riktiga Ljusets Krigare, utan en grupp okända vargar som ljugit om vilka de var. Enstaka månvargar har börjat att ta sig tillbaks till Ötamon och tempelruinerna, i hopp om att långsamt börja återuppbygga det som de förlorat. Huruvida templet kommer resas igen, och om det i så fall kommer resas på samma plats, är ännu oklart.

Känt för

Måntemplet var en av västra Numooris största och mest välkända mötesplatser. Det var en plats dit många religiösa vargar vallfärdade för att gå i lära hos månvargarna, eller bara för att försöka finna närhet till gudarna. Templet är idag även känt för den stora attacken, där många månvargar dödades och templet brändes.

Invånare

Vargar från alla Numooris hörn kunde besöka och mer eller mindre permanent bosätta sig runt Måntemplet som lärlingar. De flesta som bodde här var månvargar, och silannis från den kringliggande flocken Lomodia. Efter att templet anfölls så flydde många av månvargarna till andra delar av Numoori, men enstaka individer börjar långsamt ta sig tillbaka till Ötamon och tempelruinerna. Flocken Lomodia bor kvar.

Kända NPCs

Avlidna:

 • Mivria
  (Notera att Mivria inte officiellt var en npc, men kunde träffas som npc i templet för de som ville även om hon fortfarande var spelad)
 • Ghadam
  Text
 • Numph
  Text

Trivia

 • Text
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.