Nordriket
Flockinfo
Ledare Hielo
Moral Strukturerat neutral
Område Slottet är gömt i Norra Bergen
Officiella platser Islagunen, Tassemark, Snöstrand, Tvillingklipporna
Allierade Jägarna

"Att vara en del av Nordriket är en stor ära, för du har valts ut för att bli del av något större än en simpel flock. Genom att lyda Kung Hielo kan du finna makt, gemenskap och lycka, för Numoori innehåller allt för många vilseledande och korrupta stigar för att du rimligen ska kunna finna vägen själv. Genom att dedikera dig åt Rikets ädla syften kommer du att finna den genuina makten och självuppnåendet, genom en gemenskap där du såväl sätts på prov som låter ditt perfekta jag framodlas. Nordriket är mer än en familj, mer än en flock; det är ett rike vars märke i Numoori kommer bestå. Där andra är blott äger ihålig, menlös styrka, och skapar legender som vittrar och glöms, så är Du i Nordriket mycket mer än så. Endast genom sann lojalitet till Nordriket och Kung Hielo, så kan ditt märke i världen bli Evigt."

Mål och Filosofi

Nordrikets slutgiltiga mål är ännu höljda i dunkel, men en sak är tydlig: De skapar och upprätthåller ordning. Nordriket är varken onda eller goda, och vissa av deras metoder kan anses oetiska även om målen objektivt kan vara goda. Moraliska gråskalor går dem hand i hand.

I Nordriket är alla medlemmar jämlika, och alla ses som en viktig del i Riket som helhet. En medlems individuella framgång blir Rikets framgång.

Regler

 • Kungens ord är sanning
 • Tala om och till din Kung med respekt
 • Gå aldrig dit överordnade förbjudit dig att gå
 • Rekryterna skall lyda och respektera Isbloden
 • Lär rekryterna om doktrinen och var en god förebild
 • Rekryter får aldrig lämna slottet
 • Slåss aldrig sinsemellan
 • Framförallt: Lyd din Kung

Ranger

Det finns endast två tillgängliga ranger i Nordriket; Rekryt och Krigare av Isblod.

Rekryt

Detta är titeln som tilldelas de valpar och ungvargar som ännu inte genomfört det invigningsprov som krävs för att bli en fullvärdig medlem av Nordriket. Rekryter får inte lämna Hielos hemliga fästning i bergen utan spenderar all sin tid med att tränas och indoktrineras av Konungen och Isbloden.

Isblod

När en varg genomfört ett godkänt invigningsprov så tilldelas den titeln Krigare av Isblod. Alla Krigare är jämlika i rang, men tilldelas specifika ansvarsområden och inofficiella titlar för att sammanfatta sitt ansvarsområde. Krigare har befogenhet att kommendera och träna rekryter och får röra sig fritt i Numoori.

Frostbiten

En term som används för att beskriva fristående allierade till flocken som till exempel bistår med att hålla ordning i Islagunen. Vargar som går under titeln Frostbiten är inte medlemmar i Nordriket och har inte genomgått den träning och hjärntvätt som Isblod har. Även zombiejägarna kan anses vara en form av Frostbitna.

Medlemmar

Flocken är hierarkiskt uppbyggd. Konungen, Hielo, är den obestridda ledaren. Under honom finns Isbloden, individer som bevisat sig värdiga och blivit belönade titeln. De som ännu inte uppnått titeln Isblod kallas Rekryter.

Nuvarande medlemmar

Kung

Isblod

 • Alcmeme - Diplomat, delansvarig för rekryters omvårdnad.
 • Baugur - Informatör, Hielos andra hand
 • Ira - General och ansvarig för träning av rekryter
 • Lorenzo -
 • Nyaldi - "Nordens värdinna". Administratör och ansvarig i Islagunen.

Rekryter

 • --

NPC:er

Isblod

 • Ithaqua - Informatör, tränare av rekryter

Liten grå hikokikorsning med gröna, blå och gula stråk i pälsen. Vinglös och generellt anspråkslös, tar ingen plats och talar så sällan att rekryter ofta tror att han är stum. Har giftkrafter med hallucinogena egenskaper. Skickas ofta ut på spaningsuppdrag och hjälper även till med invigningar av rekryter.

 • Hathor - Krigare av isblod.

Stor cestro/drakarg-korsning som går i gråa nyanser med en röd nack-kam. Väldigt avslappnad och generellt ointresserad men mycket pålitlig och lojal. Tystlåten enstöring som är svår att komma nära, besitter krafterna styrka och eld.

 • Hoshime - Slottsansvarig
 • Archimedes - Budbärare
 • Arroya - Samordnare för Zombiejägarna och utposterna.
 • Akela - Säkerhetsansvarig
 • Ursa - Hantverkare, handelsansvarig och krigare

Rekryter

 • --

Frostbitna

 • Meliaan - Nyaldis sekreterare och hjälpreda.

En brun kargtik med telekinesi-kraft, är inte en del av nordriket men är trogen Islagunen som blivit hennes hem. Agerar som Nyaldis hjälpreda och bistår i allehanda uppgifter; sekreterare, lyftare, personlig budbärare osv. Om Isblod eller invånare i Islagunen vill Nyaldi något och hon inte är tillgänglig är det Meliaan man vänder sig till. Meliaan och Hathor tycker inte om varandra men what else is new.

Tidigare medlemmar

Avlidna

Förrädare

 • --

Struktur och kultur

Varje morgon så samlas de vargarna i Nordriket som är i slottet till ett morgonmöte. Vanligtvis så håller Hielo i detta möte, Vid hans frånvaro så sköts det av Baugur eller Ira. Mötet består framförallt av en rapport av hur gårdagens aktiviteter gått och en plan över vad som ska genomföras under dagen. Isbloden ansvarar för att koordinera de olika aktiviteter som ska genomföras och sammanställa informationen för att förmedla till Hielo under detta möte.

För Rekryter:
För rekryter så består merparten av dagen av träning. Detta både inom strid, kraftanvändande, talförmåga, jakt och Nordrikets doktrin, samt ytterligare mer specialiserade ämnen. Hielo bestämmer de större dragen av vad rekryterna ska tränas i och håller i en del av träningen, men träningen sköts också av Krigare både på Hielos order och på eget bevåg (under organiserade former). Vid en viss tidpunkt på kvällen ska alla rekryter återvända till sina kammare, varpå dörrarna förseglas för natten.

För Krigare av Isblod:
Krigare av Isblod är mer fria i vad de ägnar sin dag åt. Deras huvudsakliga ansvar ligger i att sköta den specifika yrkesroll som de tränats till. De förväntas också träna, men deras träning sker nästan uteslutande på eget bevåg. Krigarna rapporterar om sina aktiviteter på morgonmötet och vid behov till Nyaldi. Krigarna är också fria att bege sig in i dalen utanför slottet och jaga, patrullera eller för sitt eget höga nöjes skull, dock ska deras frånvaro rapporteras till Nyaldi, alternativt Baugur, först. Detta utifall något skulle ske så att vargen i fråga behöver kontaktas omedelbart.

Krigare av Isblod är fria att komma med initiativ till uppdrag som kan stärka Nordriket, både mindre saker som att koordinera en jakt, en säkerhetspatrull av dalen, eller en stridsträning, eller större uppdrag som att spionera på någon specifik flock eller samla information i södra Numoori. Denna frihet innebär inte en möjlighet att tjata om att få genomföra planerade expeditioner, att föreslå att en valp borde rekryteras är exempel på ett onödigt förslag, att komma med förslag på en specifik valp eller flock att kidnappa ifrån och hur det skulle kunna genomföras är välkomna initiativ.

Kontakt med Kung Hielo:
Det råder inga förbud mot att samtala fritt med Hielo om han vandrar genom slottet. Vill man däremot kontakta honom då han befinner sig i palatset eller på någon annan otillgänglig plats så är det i första hand Baugur man går till, som i sin tur har större möjligheter och privilegium för att kunna kontakta Hielo. Rekryter förväntas i första hand vända sig till Krigare med frågor och förslag, som i sin tur kan förmedla dem vidare, men man är aldrig förbjuden eller ovälkommen att tala privat med kungen. I Nordriket är alla en familj, och alla tvivel eller funderingar går att lösa om man kan samtala öppet med varandra.

Mat:
Mat finns alltid fritt tillgängligt såvida man inte brutit mot kungens vilja och straffats med svält eller matransonering. I matförrådet finns det alltid minst en frusen mammut att äta. Färsk mat och annat än mammut förekommer däremot sällan, och då endast som belöningar för valparna. Färskt, rinnande vatten finns alltid att tillgå i vattenkammaren, strax under matförrådet.

En god medlem:
I Nordriket finns det inget intresse av att uppfostra ondskefulla mördarmaskiner. Nordriket står varken för ondska, godhet eller neutralitet, deras doktrin betraktas som genuint relativ. Du får faktiskt vara glad, du får skämta, du får ha medlidande. Du får även vara blodtörstig och samvetslös. Det enda viktiga är att se Nordrikets lagar och kungens vilja framför dina egna åsikter och moraliska inställningar. När kungen beordrar så lyder du, och då ska det varken finnas tvekan i ditt sinne eller handling.

Det viktiga är att följa reglerna, vara Hielo lydig och att, framför allt, att vara lojal och se upp till sin kung. Det spelas väldigt mycket på prestige inom Riket, där Hielos belåtenhet är det högsta man som medlem värdesätter. Att göra kungen stolt och belåten är Allt.

Även om det på sätt och vis uppmuntras till konkurrens i form av att visa sig mest dedikerad, lojal och skicklig, så är inte kamratuppfostran välkommen. De äldre har ett givet ansvar att lära och visa de yngre Nordrikets vägar, men deras roll i detta ska vara neutral. De är inte befogade att utföra varken uppfostran eller bestraffningar, oavsett rang. Rapporterar man andras överträdelser tjänar man däremot prestige. Samarbetet i Nordriket är viktigt - Man kan tävla under en träning eller som motivation, men när det kommer till kritan så är alla lika viktiga i helheten.

Straff och olydnad:
Hielo utger sig inte för att vara grym eller tyrannisk, och alla bestraffningar utförs med minen av en besviken förälder snarare än något annat. Då en valp eller fullvärdig medlem bryter mot någon av föreskrifterna så kommer de att straffas, men det är alltid 'för deras eget bästa', och 'att vara grym är inget Hielo önskar vara'. Hielo försöker spela på sympati för dem, och övertala dem om att allt de tidigare upplevt har varit lögn. Endast hans ord är äkta.

Straffen varierar i gravhet beroende på brottets storlek, med de minsta från att ha tagit sig lite för mycket friheter till att försöka fly. Oftast är straffen hårda, och inkluderar bl.a. svält, exponering till extrem kyla och inspärrning i de mörka fängelsehålorna i grottsystemet under slottet. Även diskreta straff har förekommit, ex. stympning efter frostskador Hielo själv åstadkommit. Åtskilliga, allvarliga överträdelser utan förbättring, exempelvis upprepade flyktförsök, kommer att leda till officiell avrättning.

Något valparna inte har informerats om, men som är viktigt för er spelare att veta, är att Hielo har en obehaglig förmåga att veta var alla vargar i slottet befinner sig. Detta gör han genom att känna av vibrationerna i isen han byggt. Förmågans precision är större desto närmre vargen i fråga befinner sig till Hielo. I Nordriket är du aldrig ensam - vare sig du vill det eller inte.

Träning:
Alla vargar i Nordriket genomgår en standardträning, som inkluderar uppvisningar av styrka, snabbhet, intelligens och eventuella kraftuppvisningar. I Nordriket är inte fysisk styrka viktigast, utan alla resurser utnyttjas maximalt oavsett dess potential.

Träning sker mestadels genom att slåss mot isskulpturer av varierande utformning och hårdhet som finns på borggården. Inget användande av destruktiva krafter får förekomma någon annanstans i slottet. Strid mot varandra får endast ske med Hielos, Iras eller annat Isblods tillåtelse, vanligtvis då vargarna är äldre och i början under övervakning. Det är strikt förbjudet att dödligt skada varandra under träningen, det visar på dålig kontroll av sina styrkor.

Förutom den grundläggande nivån av styrka, snabbhet och skicklighet så kommer varje varg att specialiseras i något. Generellt är det det som vargen har god potential för eller unika förmågor kraftmässigt. Vad vargen finslipas på får spelarna bestämma, även om det IC är Hielo som gör det. Vargar med dålig stridsbenägenhet kan exempelvis tränas på kamouflage, manipulation och spioneri, andra inriktade på just styrka eller snabbhet.

Historia

Tidslinje

Åren motsvarar inte nödvändigtvis år i Numoori, utan är de år irl som händelserna rollspelades.

2012

 • Isslottet byggs färdigt

2013

2014

2015

 • Dimman; Event 2015
 • Ithaqua rekryteras
 • Nyaldi misslyckad med sin första invignings-utmaning

2016

 • Zombieeventet 2016 inleds
 • Flockmöte: Skuggan faller där han står
 • Invigningar av: Nyaldi, Ira, Archimedes, Hathor, Baugur, Debwer, Ithaqua, Akela,
 • Flockmöte: I stormen som samlas

2017

2018

 • Vargen Teck orsakar problem i Islagunen. Hielo straffar honom genom att slita av hans huvud och sätta ett exempel på vad som händer när man bryter mot Islagunens - och Nordrikets - regler. Hielo såras i striden
 • Flockmöte Isslottet: "De sårade segrar"
 • Invigningar av: Alcmeme, Turbo, Fenn, Hrimnir, Chanderm Lorenzo, Hoshime

2019

 • Jordbävning; Event 2019
 • Skuggfall Teater invigs. Hielo och en grupp Isblod närvarar. Hielo talar inför hela Numoori och kallar till möte mellan landets flockledare
 • Ledarmöte ang Zombieproblemet hålls i Islagunen
 • Mötet avbryts av Laali, och alla närvarande flockledare får veta att Måntemplet bränts till grunden. Nordriket får veta av Laali vilka som legat bakom brännandet av templet
 • Nordriket tar emot flyende månvargar i Islagunen och Alcmeme placeras som diplomat vid Måntemplets ruiner.

2020

 • Chander avlider i en olycka
 • Fenn avlider under ett uppdrag ute i Numoori
 • Turbo avlider i en olycka
 • Hrimnir blir dödad av vampyren Arkal under uppståndelse i Islagunen. Jägarna tillkallades för att dräpa vampyren, men Hrimnir kunde inte räddas.
 • Debwer upptäcker Blair i Islagunen - en som de fått veta brände Måntemplet - och meddelar Baugur att han följer efter Blair. Debwer försvinner därefter spårlöst utan att rapportera tillbaka (mördad av Blair)

Relationer

Allierade

 • Jägarna
  Jägarna har tillgång till ett tält i Islagunen, och tillgång till resurser och användning av Nordrikets utposter. I utbyte delar Jägarna information med Nordriket om sådant de snappat upp på sina uppdrag runtom i Numoori, så som information om händelser eller andra flockar.

Fiender

 • --
  --

Övriga av betydelse

 • Tenebris
  Kung Hielo har samtalat med Tenebris ledare Grendel och helgonet Even. Ingen aktiv allians pågår, och flockarna står relativt neutrala till varandra i dagsläget.
 • Lykoris
  Kung Hielo samtalade med Shiva, innan Shiva blev avsatt. Nordriket är inte fientliga mot Lykoris, men är inte heller positiva.

Trivia

 • Många av flockens medlemmar avled eller blev NPCs kort inpå varandra under 2020, efter att flocken och flockens ledare varit inaktiva väldigt länge.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.