Numoori Wiki
Advertisement
Numoori Wiki

Vampyren har funnits i Numoori sedan urminnes tider. De ingår inte i gudarnas ordning som andra varelser, utan står utanför balansen i ett evigt limbo mellan liv och död. Vampyrer kan inte dö av ålder, och de drivs av en evig hunger som endast kan stillas av andra vargars blod. De kan inte beträda helig mark, och är förvisade från solens ljus. Solljus bränner dem värre än eld. Vampyrer förlorar alla sina tidigare magiska krafter, men får istället förhöjda fysiska förmågor över det hos vanliga dödliga vargar. Alla vargar, oavsett ras, kan förvandlas till vampyrer.

Fysik

En vampyrs utseende varierar beroende på vilken ras den var som levande, innan den förvandlades. Oavsett vampyrens fysiska utseende, kraftigt byggd som klen form, så äger alla vampyrer förhöjda fysiska förmågor i jämförelse med vanliga dödliga vargar (som inte själva har en förhöjd förmåga som kraft).

Vampyrer åldras inte fysiskt, och kan därför inte dö av ålder. En vampyr som förvandlades som valp kommer för alltid ha den fysiska kroppen av en valp, även om den mentalt blir äldre.

Vampyrer har en fysisk kropp, trots att de ofta ses som onaturliga väsen. Vampyrer har därför fortfarande exempelvis såväl skugga som spegelbild, och lämnar fortfarande spår efter sig. Vampyrer saknar dock en egen doft, och luktar snarare av de områden de befunnit sig i, eller vargar de mött.

Mentalitet

Vilken mentalitet en vampyr har varierar från individ till individ. Den behåller vanligen samma mentalitet som den hade som levande, och kan precis som levande vargar komma att utvecklas och förändras mentalt och personlighetsmässigt med tiden.

Diet

Vampyrer kräver blod för att överleva, och kan endast livnära sig på andra vargars blod. Alla vampyrer drivs av en stark hunger, vilken de endast kan stilla med just blod. Denna hunger är något yngre vampyrer ofta har störst problem med, innan de lär sig kontrollera den.

Utan vargblod förlorar en vampyr sina förhöjda förmågor, blir svaga och kommer till slut att torka ut och mumifieras. En vampyr kan inte svälta ihjäl, utan faller i djup dvala i sin uttorkade form, vilket lämnar dem väldigt svaga och sårbara. Den här processen kan dras ut på genom att vampyren förtär djurblod istället för vargars blod, men djurblod räcker inte i längden, och en vampyr som lever enbart på djurblod kommer förlora sina förmågor och slutligen torka ut. En mumifierad vampyr kan väckas till liv på nytt med vargblod. Vid stark hunger skiftar vampyrers ögon till röda nyanser.

Vampyrer kan förtära "vanlig" föda som vatten eller kött från byten. Detta ger dem dock ingen näring, och en vampyr kan aldrig livnära sig på detta, utan det är snarare en förmåga som låter vampyren lättare smälta in i sin omgivning. En vampyr måste fortfarande dricka blod för att överleva, och kan inte fördröja sin svält genom att äta annan föda. Vampyrer förlorar även mycket av sin tidigare förmåga att uppleva smaken av annan föda än blod, vilket ofta kan vara svårt för nya vampyrer som fortfarande minns hur annan mat smakar.

Krafter

Magiska krafter

Vampyrer kan aldrig äga några magiska krafter. De kan exempelvis aldrig få element-krafter så som eld eller vatten, mentala krafter, energier eller andra magiska förmågor som Numooris andra vargar kan få. En varg som förvandlas till vampyr förlorar alla sina tidigare magiska krafter.

Kan inte få:
  • Magiska krafter överhuvudtaget

Styrkor

Alla vampyrer har något förhöjda fysiska förmågor i jämförelse med dödliga vargar, så som styrka, snabbhet och reflexer. De har även starkare sinnen, såsom hörsel och luktsinne. Dessa förhöjda förmågor är över en normal vargs förmåga, om än en varg med en magiskt förhöjd fysisk förmåga fortfarande kan uppnå samma eller högre nivå. Dessa förhöjda förmågor härstammar inte från samma magiska krafter som Numooris andra vargar.

Utöver de grundläggande förhöjda förmågorna så har alla vampyrer två sinnen eller fysiska förmågor som är ytterligare stärkta, till en närmast onaturlig nivå. Vilka två sinnen eller fysiska förmågor som förstärks extra mycket varierar från individ till individ.

Oavsett sitt fysiska yttre så äger vampyrer även en sällsam dragningskraft, vilket tillåter dem att lättare nästla sig in hos levande vargar.

De läker också onaturligt snabbt från skador, och kan inte dö av ålder.

Vampyrer kan inte heller påverkas av mentala krafter, då de inte har ett levande sinne som kraften kan påverka. Detta kan vara såväl till vampyrens fördel som nackdel.

Svagheter

Vid sidan om sina nya styrkor så får vampyrer även flera nya svagheter när de har förvandlats. De kan, som nämnt under Diet ovan, inte längre överleva utan att förtära vargars blod, och försvagas om de inte dricker vargblod. Om de inte får i sig vargblod regelbundet så förlorar de alla sina förhöjda förmågor, och kommer slutligen att torka ut och mumifieras.

Hungern en vampyr känner kan också bli ett stort hinder, särskilt för yngre vampyrer som ofta har svårare att kontrollera sin hunger. Den hindrar ofta vampyrer från att helt smälta in bland levande vargar.

En vampyr som dricker blodet av en svårt sjuk varg kan själv bli dålig av blodet, i likhet med hur levande vargar kan få matförgiftning.

Vampyrer är bannlysta från ljuset av gudarna, och solljus bränner en vampyr värre än eld. En vampyr som kommer i kontakt med direkt solljus blir genast svårt bränd, och skadorna från solljus tar längre tid att läka för en vampyr än andra skador. De är även känsliga mot yttre ljus-krafter och eld.

De kan inte beträda helig mark, och påverkas negativt av sådant som är heligt inför gudarna. Detta inkluderar en del helig sång och bön, vilket kan påverka vampyrer genom att exempelvis hindra dem från att närma sig. Det är få idag som har kunskap om dessa sånger och böner. Flocken Jägarna håller dock denna kunskap vid liv.

Valpar, som nytt liv i världen, ses också som heliga. Vampyrer kan inte beträda en valplya utan att bli inbjuden.

Vampyrblod

Vampyrblod påminner generellt, utseendemässigt, om vanligt blod. Detta eftersom att det blod en vampyr druckit från levande vargar tas upp och blir del av dess eget blod. En vampyr som inte druckit vargblod på länge har därför även mindre eget blod i kroppen. Blodet hos en vampyr som inte druckit vargblod på länge mörknar också, och kan hos en försvagad vampyr nästan tyckas tjockt och svart.

Att bli vampyr

För att förvandlas till vampyr så måste vargen i fråga vara döende av blodförlust. Vargen kan ha blivit tömd på blod av en vampyr, eller på annat vis förlorat väldigt mycket blod. Vargen måste sedan få i sig vampyrblod från sin skapare för att förvandlas. Detta kan ske genom att skaparen (vampyren) injicerar sitt blod i vargen, eller genom att vargen själv får dricka blodet från sin skapare. Det kan sedan dröja allt från ett, upp till ett ett par dygn, innan den nyförvandlade återuppstår och vaknar som en vampyr.

Om en levande varg som inte är döende av blodförlust dricker vampyrblod så sker ingen förvandling. Vargen i fråga måste ha mer eller mindre tömts på sitt levande blod för att kunna förvandlas.

Andra effekter

Obs! Dessa effekter är ännu inte allmän kännedom i Numoori,
utan är något karaktärer får lära sig IC genom rollspel.

Vampyrblod har en läkande effekt även på levande vargar, förutsatt att vargen i fråga inte lider av blodförlust, då en förvandling sker istället. Det har även en i det närmaste rus-liknande effekt på levande vargar, och är beroendeframkallande.

Vampyrblod som appliceras på ett öppet sår får såret att snabbt sluta sig igen. En skicklig, läkekunnig varg skulle även kunna injicera blodet djupare, för att exempelvis läka ett benbrott.

...

Skapare och Skapelser

Bandet mellan en skapare och dess skapelser är starkt, men relationen mellan individerna varierar. En skapare är den vampyr som förvandlat en levande varg till en ny vampyr, medan den nya vampyren ses som dess skapelse. Skaparen kallas även ibland bland annat för fader/moder, frälsare eller mästare, medan skapelser ibland kallas för underlydande, barn, trälar eller slavar. Vad skapare och skapelser kallar varandra återspeglar ofta den relation de har till varandra.

Bandet mellan skaparen och dess skapelser kallas ofta för blodsband, då det uppkommer vid förvandlandet av skapelsen från dödlig till vampyr med hjälp av skaparens blod. Detta band tillåter skaparen att ha ett stort inflytande över sina skapelser och deras handlingar. Inflytandet är dock inte absolut, och en skapelse kan välja att kämpa mot inflytandet. Inflytandet är vanligen starkast när de befinner sig i närheten av varandra. Bandet tillåter skaparen och dess skapelser att känna varandras närhet, om än inte exakta positioner. Skapare och skapelser kan även använda bandet för att kalla på varandra i formen av en känsla. Det är svårare för en skapelse att motstå kallelsen från sin skapare, än vad det är för skaparen att ignorera en kallelse från en av sina skapelser.

Historia

Ingen vet exakt när vampyrerna uppkom, och det finns otaliga sägner om varifrån de härstammar, men det är troligt att de första vampyrerna uppkom i Numoori redan så tidigt som under den Tidiga åldern. De första vampyrerna tros ha varit svartvargar som försökte uppnå obegränsad makt, men misslyckades eller straffades för vad de åstadkom. Exakt hur de första vampyrerna skapades är det ingen som minns.

Vampyrerna hade sin storhetstid i Numoori under den mörka åldern, och det är från denna tid som dagens tre blodslinjer härstammar. Den mörka ålderns vampyrer härjade till en början fritt och till stor del ohindrade, men deras makt gjorde dem arroganta och oförsiktiga. En motståndsrörelse i formen av en flock med vampyrjägare tog upp striden mot vampyrerna och avslutade deras storhetstid.

Under kraftåldern växte sig vampyrjägarna så starka att de lyckades jaga vampyrerna på flykten, och Numoori lämnades vampyrfritt under lång tid. Landet återhämtade sig och blomstrade på nytt, och sakta men säkert så återvände vampyrerna till Numoori. Under de vampyrfria åren hade vampyrjägarnas antal minskat kraftigt, och invånarna i landet hade börjat avfärda vampyrer som sagor och legender. Vampyrerna höll under kraftåldern en lägre profil än förut, men efter att de under de senaste århundradena lyckades i det närmaste utrota sina fiender så har vampyrernas antal åter börjat växa.

Sägner

Det finns många sägner om hur vampyrer uppkom från första början. En sägen berättar om hur svartvargar i Numoori för många årtusenden sedan strävade efter oändlig makt. De ville höja sig över alla andra dödliga och bli likt gudarna själva; odödliga. Dessa svartvargar ingick en pakt med demoner - aspekter av kaos som själva ville ha mer makt till sin sida - och fick genom dem otroliga förmågor. Deras kroppar slutade åldras, och de läkte skador onaturligt snabbt. De blev starkare, snabbare och uthålligare än vanliga vargar.

Gudarna såg svartvargarna, vampyrerna, och hur de gick emot världens balans. De straffade dem genom att utesluta dem ur balansen helt. Vampyrerna ingick nu inte längre i gudarnas balans, och de förlorade därför kopplingen till dem. De fråntogs sina magiska krafter, och bestraffades med att inte längre kunna beträda helig mark, och att deras kroppar skulle brännas av solens ljus. Deras odödlighet resulterade i ett limbo mellan död och liv, där de inte längre räknades till gudarnas levande, men inte heller tilläts vandra vidare till den eviga friden i döden.

Vampyrerna själva såg till en början inte straffet som en stor förlust, jämtemot den makt de nu ägde, men långsamt över åren så kom deras själar att förtvina. Sakta började de inse nackdelarna med vad de gjort, och de insåg snart att de inte var så odödliga som de först hade trott. De fick svåra brännskador och gick en säker död till mötes när de vandrade i solens ljus. Utan något eget liv så drabbades de av en olidlig, omättbar hunger som endast kunde lugnas genom att förtära andra vargars livskraft; deras blod. De kunde fortfarande äta kött och dricka blodet från andra djur, men hur lyckade deras jakter än var så svalt de ihjäl utan vargars blod.

En annan sägen påstår att vampyrerna, likt demonerna, är aspekter av kaos skapade av Tenrai för att bidra till balansen i världen. Efter att de spridit sig för mycket och balansen blev skev så gavs vampyrerna fiender i formen av sina egna svagheter och dödliga vargar som givits kunskapen att bekämpa dem, för att återställa balansen i världen på nytt.

Notiser

  • Alla Numooris vampyrer härstammar från en av de tre blodslinjerna; Demetrius, Zafrina eller Even.
  • Vampyrer är redan döda, och kan därför inte återupplivas. När en vampyr dör så är den död för evigt. Vampyrer kan inte heller bli andar efter att de dött.
  • Vampyrer kan vara vakna om dagen, men inte beträda direkt eller skarpt solljus då de genast bränns. En vampyr kan överleva dagtid om den befinner sig i djup skugga. Vampyrer kan även i begränsad mån klara diffust ljus, där solen exempelvis är dold bakom tjocka moln eller silat genom ett mer opakt material, men blir försvagade och mer sårbara av det diffusa ljuset även om de inte direkt bränns.

Spelade vampyrer i Numoori:

Levande:
Avlidna:


Demetrius Zafrina Even
Locura, Tavar, Yakuza, Barakiel (npc) Zachary, Idunn, Arkal, Rowen, Varya, Nilo
Ayame Valiquette, Amanita
Bambra
Advertisement